De groep

Op de buitenschoolse opvang De Boefjes – BSO wordt er gewerkt met een groep van maximaal 22 kinderen. De leeftijd van de kinderen is van 4 tot 13 jaar. Op onze verticale groep wordt ieder kind op zijn eigen niveau aangesproken en gestimuleerd. Broertjes en zusjes worden in dezelfde groep opgevangen waarin jongere kinderen zich kunnen optrekken aan de oudere kinderen en waarin oudere kinderen leren rekening te houden met jongere kinderen. Kinderen leren spelenderwijs van elkaar, ze leren elkaar te respecteren en rekening te houden met elkaar. Zelfstandigheid en zelfredzaamheid worden hierdoor bevorderd.

In de samenstelling van de groep wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de leeftijden van de kinderen. Zo proberen we ervoor te zorgen dat er niet te veel kinderen van één leeftijd zijn, maar dat er wel voor ieder kind een leeftijdsgenootje is. Dat is van belang voor het contact in de groep.

Op de groep staan per dag een of twee pedagogisch medewerksters. Dit is afhankelijk van de grote van de groep. We werken totaal met 3 vaste pedagogische medewerkers die op vaste dagen aanwezig zijn.
Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep moet een gemiddelde berekend worden voor de vaststelling van het aantal kinderen per leidster.

Dit gebeurt volgens de regels die gesteld zijn door de GGD. Kijk op 1ratio.nl voor meer informatie.

Gedurende de tijd dat het kind bij De Boefjes BSO komt, heeft het één vaste groep en zoveel mogelijk dezelfde vaste pedagogisch medewerker(s). Hierdoor ontstaat een goede
vertrouwensrelatie tussen het kind en de pedagogisch medewerker maar ook tussen de ouders en de pedagogisch medewerkers. Deze vertrouwensrelatie vormt de basis voor een goede communicatie en uitwisseling van informatie, zodat de pedagogisch medewerker het kind nog beter kan begeleiden gedurende zijn dag bij De Boefjes BSO. Wij werken dan ook naast de basisgroep met een mentorgroep, waarin maximaal elf kinderen onder één mentor vallen.

Net als in een groot gezin, leren kinderen in een verticale groep door de leeftijdsverschillen veel van elkaar. De pedagogisch medewerker betrekt kinderen bij elkaar en laat ze elkaar helpen. Zij kan aan oudere kinderen vragen om de kleinere kinderen te helpen. De pedagogisch medewerker maakt de kinderen bewust van de verschillen en overeenkomsten tussen iedereen. Zij kijkt hoe kinderen op elkaar reageren en wat ze samen doen. Zij is zich hierbij bewust van de verschillen in leeftijden en de vaardigheden die hierbij ingezet moeten worden.

Bij De Boefjes BSO hebben wij drie ruimtes waar de kinderen activiteiten kunnen ondernemen. Het gaat om twee speel/leefruimtes en een bijkeuken waar kookactiviteiten worden georganiseerd. Het souterrain wordt gebruikt als hobbyruimte/knutselatelier.

Op bepaalde momenten op de dag biedt De Boefjes BSO de mogelijkheid aan kinderen om ook buiten de eigen groep ervaring op te doen. Een kind kan vanuit de vertrouwde groepsruimte zijn actieradius (reikwijdte, de afstand die door het kind zelfstandig kan worden overbrugd) verbreden, en andere ruimten onderzoeken.

Incidenteel en bij voldoende beroepskrachten kunnen activiteiten of uitstapjes worden georganiseerd. Bijvoorbeeld een uitstapje naar het bos, het strand of een speeltuin in de buurt. Dit kan zowel tijdens de schoolweken als tijdens vakantieweken zijn. In al deze situaties worden vooraf duidelijke afspraken met de kinderen gemaakt, bijvoorbeeld over verzamelpunten en over de gedragsregels.

We willen tegemoet komen aan de behoefte van ouder wordende kinderen om zelfstandig de buurt te verkennen. Door het geven van vrijheid bevorderen we de zelfstandigheid van de kinderen. Op onze BSO-locatie worden – afhankelijk van de leeftijd van de kinderen – afspraken gemaakt over de zelfstandigheid van de kinderen. Dit wordt vooraf (tijdens het kennismakingsgesprek) met ouders besproken. Specifieke afspraken over het zelfstandig verlaten van het terrein per kind worden eveneens vooraf schriftelijk vastgelegd (Afsprakenformulier BSO).
De afspraken over zelfstandigheid hebben betrekking op de plekken ( buiten het terrein van de BSO) waar de kinderen zelfstandig mogen buiten spelen of naar toe mogen gaan.

Over het verlaten van de eigen locatie en over het vervoer bij uitstapjes zijn afspraken gemaakt.

Dagelijks begeven de kinderen zich buiten het terrein van de BSO als zij van school naar de BSO gaan. Dit kan lopend of met de fiets. Al deze afspraken en bijbehorende richtlijnen zijn te vinden in het protocol’ Vervoer en verlaten terrein BSO’ en Protocol en werkinstructie voor het maken van uitstapjes. Deze zijn inzichtelijk in een map op locatie. Op de overzichtslijsten staat beschreven van welke scholen kinderen worden gehaald, hoe laat en waar de verzamelplaats is.

Benieuwd naar de mogelijkheden?

We leiden je graag rond! Plan hier een afspraak voor een vrijblijvende bezichtiging.

Plan een bezichtiging